मूर्ख
मूर्ख को सीख

मूर्ख को सीख

मूर्ख बातूनी कछुआ

मूर्ख बातूनी कछुआ